I en nyligen genomförd undersökning från Novus framkommer att 4 av 10 av de tillfrågade väljer bort att ta tåget till förmån för exempelvis bil eller flyg av oro för tågförseningar. Enligt samma undersökning anser en majoritet, 7 av 10, att bristande järnvägsunderhåll är det huvudsakliga skälet till tågförseningarna.

I sommar har många svenskar drabbats av tågkaoset med inställda avgångar och tåg som fastnat i många timmar på rälsen, vilket flera medier rapporterat om. I en nyligen genomförd undersökning (juli 2022) från Novus på uppdrag av Sekos företagsfack vid Infranord framkommer att svenskarna generellt är missnöjda med organiseringen av järnvägsunderhållet. Efter åratal av avregleringar och privatiseringar, finns det inte en aktör med samlad överblick och ansvar för järnvägsunderhållet. 6 av 10 av svenskarna anser att privatiseringarna av järnvägsunderhållet gjort att järnvägen fungerar sämre.

7 av 10 anser att det vore ett steg i rätt riktning om avregleringen av järnvägsunderhållet återtas till Trafikverket när de privata kontrakten tar slut.

De senaste 25 åren har antalet järnvägstekniker halverats, samtidigt som tågåkandet har ökat kraftigt Sverige. Enligt undersökningen tror nästan alla (93%) att det finns ett samband mellan färre anställda järnvägstekniker och att det leder till sämre underhåll av järnvägen, som leder till fler tågförseningar. Tre av fyra tror att om järnvägstekniker skulle vara anställda direkt av Trafikverket så skulle Trafikverket får en förbättrad kunskap om järnvägsanläggningen.

83% anser att kostnaderna är orimliga

Trots ökade anslag från regeringen för järnvägsunderhållet drar kostnaderna iväg. Enligt en uppmärksammad granskning från Riksrevisionen blir kostnaden för utfört arbete i genomsnitt 74 % dyrare än vad underhållsentreprenörerna anger i sina upphandlingar. 83% av svenskarna tycker inte att det är rimligt.

 

Hela resultatet av Novusundersökningen (juli 2022):

  • 53% av svenska folket åker tåg åtminstone några gånger per år. Yngre och boende i storstäder reser oftare med tåg än andra.
  • Var femte svensk tycker att det är krångligt att resa med tåg. Knappt varannan tycker det är enkelt.
  • Lika stor andel, 27% av svenska folket, är nöjda och missnöjda med tågens punktlighet.
  • Flest, sju av tio, tror att bristande underhåll är det huvudsakliga skälet till tågförseningar.
  • Nästan fyra av tio har det senaste året valt bort tåget till förmån för annat färdmedel pga oro för att det ska bli problem med förseningar eller dylikt.
  • Sex av tio anser att de senast 15-20 årens avreglering och privatisering av järnvägsunderhållet lett till att järnvägen fungerar sämre.
  • Tre av fyra tror att om järnvägsteknikerns skulle vara anställda direkt av Trafikverket så skulle Trafikverket får en förbättrad kunskap om järnvägsanläggningen.
  • 83% anser inte att det är rimligt att kostnaden för utfört arbete blir 74% dyrare än vad underhållsentreprenören angav i upphandlingen.
  • Sju av tio anser att det vore ett steg i rätt riktning om avregleringen av järnvägsunderhållet återtas till Trafikverket vartefter kontrakten löper ut.

 

Fakta om undersökningen:

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Sekos företagsfack vid Infranord. Syftet med undersökningen är att undersöka Svenska folkets syn på järnvägsunderhållet ur en rad olika perspektiv. Svarsfrekvensen är 61%. Det är en relativt bra svarsfrekvens för den här typen av undersökning. Det finns inget som tyder på att bortfallet skulle snedvrida resultatet, utan undersökningen är åsiktsmässigt representativ för den grupp som skulle undersökas, och de slutsatser som presenteras i undersökningen gäller hela population som ska undersökas dvs allmänheten i Sverige i åldersgruppen 18-79 år. En Novusundersökning är en garant för att undersökningen är relevant och rättvisande för hela gruppen som skall undersökas. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel.

Illustration: Max Gustafson

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *