Den politiska dragkampen kring den tyska järnvägen har ökat, där flera partier förespråkat en konkurrensutsättning. Men den tyska staten vill behålla kontrollen inom landet, samtidigt som de låter den egna statens företag, däribland Arriva, ta över tågtrafik i omvärlden.

Deutsche Bahn är ett aktiebolag som till 100 procent ägs av staten. Deutsche Bahn står för drygt 85 procent av tågdriften i Tyskland, medan dotterbolaget DB Netz AG ansvarar för infrastrukturen. DB Netz AG utför underhåll och besiktigar, men köper också upp visst underhåll från entreprenörer. Fram till 2003 var DB Netz AG en del av Deutsche Bahn men då blev det ett eget bolag. Till skillnad från svenska Trafikverket är staten inte enbart beställare av underhållet utan både utförare och beställare. 

DB Netz Ag får statligt stöd men tar också ut avgifter av Deutsche Bahn och regionala tågoperatörer för att leverera funktionsdugliga tåglinjer. Särskilt inom godstrafiken har det förekommit flera konflikter mellan det statligt ägda DB Netz Ag och andra tågoperatörer. Däribland har DB Cargo hävdat att DB Netz Ags banavgifter är alltför höga.

DB Netz Ags huvudkontor är beläget i Frankfurt, därutöver har företaget sex regionala kontor. Sammantaget är DB Netz Ag ett av världens största företag inom järnvägsunderhåll. DB Netz Ag är skyldigt att underhålla hela järnvägsnätet, även de delar där tågdriften inte sköts av Deutsche Bahn. Att DB Netz Ag inte diskriminerar andra järnvägsföretag övervakas av den tyska myndigheten Bundesnetzagentur.

Ökad politisk dragkamp

Under senare år har den politiska dragkampen kring den tyska järnvägen ökat. När det gäller järnvägsunderhållet har både Liberalerna och De gröna krävt att dotterbolaget DB Netz Ag ska skiljas från moderbolaget Deutsche Bahn. Liberalerna och De gröna har bland annat hänvisat till den tyska Monopolkommissionen som uttalat sig för att separera drift, nät och underhåll. De två partierna menar också att en konkurrensutsättning skulle leda till en ökad effektivitet. 

Socialdemokraterna, vänsterpartiet Die Linke och stora delar av fackföreningsrörelsen har varit de starkaste motståndarna till att släppa banden mellan Deutsche Bahn och DB Netz Ag. Även kristdemokraterna inom CDU har varit skeptiska till att minska den statliga kontrollen. CDU har även föreslagit att regeringen borde öka kontrollen över Deutsche Bahn genom att göra om bolaget till ett så kallat ”företag med begränsat ansvar” istället för att vara ett aktiebolag. Det förslaget har dock inte gått igenom.

En central part i striden om järnvägen är Järnvägs- och transportfacket EVG som menar att en uppsplittring mellan drift och underhåll skulle leda till att det samlade ansvaret för järnvägen underminerades. I sin argumentation pekar EVG på att en uppstyckning av ansvaret för järnvägen lett till förödande konsekvenser i en rad andra länder, vilket ofta resulterar i att staten fått återta ansvaret, som i Frankrike och Storbritannien. EVG hänvisar också till Schweiz och Japan som goda exempel och där staten har ett övergripande ansvar för järnvägsunderhållet. 

Martin Burkert, ordförande i fackförbundet EVG, menar också att en radikal marknadisering av järnvägsunderhållet skulle riskera att stoppa upp nödvändigt underhåll:

– Vi behöver inte en omstruktureringsprocess. Då skulle arbetet stå stilla. Vi har inte den tiden. Politikerna måste ta ett omedelbart ansvar för att stärka järnvägsunderhållet, men det kräver att de själva tar ansvar för verksamheten. Att stycka upp ansvaret för järnväg och järnvägsunderhåll är att överträda en röd linje.

Den politiska striden om järnvägsunderhållet utmynnade 2021 i en kompromiss. DB Netz Ag förblir ett dotterbolag inom Deutsche Bahn, men blir mer självstyrande. Däribland får DB Netz Ag själva förvalta sin egen vinst, men alla pengar ska gå tillbaka till järnvägsunderhållet. Ett annat uttalat politiskt mål är att stärka och utvidga järnvägsunderhållet, vilket bland annat innebär ytterligare anslag. Alla är överens om att det behövs stora investeringar i underhållet av järnvägen.

Sammanfattningsvis har Tyskland behållit en stark offentlig kontroll av järnvägsunderhållet. DB Netz Ag är även fortsättningsvis ett dotterbolag till Deutsche Bahn. Det har inte heller skett en uppdelning av beställar- och utförarrollen av järnvägsunderhållet. DB Netz Ag har fortfarande det samlade ansvaret. Till det paradoxala hör dock att den tyska staten stramat åt kontrollen över det egna landets järnväg, men samtidigt är Arriva, som bland annat bedriver tågtrafik i Sverige, ett av Deutsche Bahns dotterbolag. Den tyska staten vill med andra ord behålla kontrollen inom landet men låter den egna statens företag ta över tågtrafik i omvärlden.

Text: Mats Wingborg

Texten är ett utdrag ur rapporten Privatiserat järnvägsunderhåll, där journalisten Mats Wingborg undersökt hur järnvägsunderhållet är organiserat i ett flertal länder.

Foto:  Melvin / Unsplash

Comments are closed