Järnvägsunderhållet i egen regi

Låt Trafikverket sköta underhållet av järnvägen i egen regi. Myndigheten har helhetsansvar för den svenska järnvägen och måste därför ha egna resurser att underhålla och reparera spåren. Vi föreslår därför att Trafikverket tar över statliga järnvägsbolaget Infranords kontrakt och att de privata underhållskontrakten tas över när de löper ut. Vi föreslår dessutom att resultat, styrning och uppföljning av järnvägsunderhållet ska mätas i form av drift- och trafiksäkerhet, inte i affärsmässighet.

Att fackförbundet Seko ska verka för att samla banor och banunderhåll, fordonsunderhåll samt trafik under statlig regi, beslutades på Sekos kongress i oktober 2021.

Trygga anställningarna

Behåll personal då privat verksamhet tas över av Trafikverket. Gällande det statliga bolaget Infranord AB bör företagets tillgångar och skulder tas över av Trafikverket mot skälig ersättning och sedan likvideras. All personal ska erbjudas anställning i Trafikverket, enligt lagen om anställningsskydd, det gäller även de privatanställda järnvägarna.  Allt i syfte att stärka kompetens om järnvägsunderhållet hos myndigheten.

Meddelarfrihet för alla inom järnvägssektorn

Låt alla anställda inom järnvägen omfattas av en meddelarfrihet, oavsett om de arbetar i statlig eller privat regi. Personalen måste kunna slå larm om brister på järnvägen utan att behöva riskera eller vara rädda för repressalier. Öppenhet förebygger olyckor och motverkar missförhållanden. Meddelarfriheten är avgörande för att säkerheten ska fungera och måste skrivas in i alla kontrakt som tecknas med privata aktörer.

Skapa en egen myndighet för järnvägen

Trafikverket ska bygga upp en organisation som har kapacitet och kompetens att ta över basunderhållet i hela landet samt tillhörande teknikkontrakt, det vill säga det dagliga och löpande underhållet för att kunna garantera att tågen går i tid. Med egen personal och egna maskiner ute i spåren får myndigheten den kunskap och överblick som idag saknas. Därmed tar de ett helhetsansvar och kan snabbt agera. Om myndigheten ges egna resurser kan insatserna dessutom sättas in snabbare än när privata aktörer måste anlitas. 

På sikt bör en egen järnvägsmyndighet som enbart ägnar sig åt järnvägsfrågor skapas. Idag sköts både väg och järnväg av Trafikverket, trots att det handlar om vitt skilda trafikslag. Ett första steg skulle vara att separera ansvaret i två divisioner när det gäller underhåll och investeringar. Genom att samla kunnandet i skilda myndigheter ges bättre förutsättningar till planering.