Förstatliga järnvägsunderhållet

Låt Trafikverket sköta underhållet av järnvägen i egen regi. Myndigheten har ett odelat ansvar för den svenska järnvägen och måste därför ha egna resurser att reparera spåren. Trafikverket behöver kunna sköta det akuta underhållet, men även delar av det förebyggande arbetet för att kunna garantera att tågen går i tid. Med egen personal och egna maskiner ute i spåren får myndigheten en kunskap som idag saknas och en förmåga att agera. Om myndigheten ges egna resurser kan insatserna dessutom sättas in snabbare än då privata aktörer måste anlitas. Seko föreslår därför att staten succesivt tar över privata underhållskontrakt när de löper ut eller att Trafikverket, i ett pilotprojekt, tillåts ta över underhållet i en del av Sverige.

Meddelarfrihet för alla inom järnvägssektorn

Låt alla anställa inom järnvägen omfattas av en meddelarfrihet, oavsett om de arbetar i statlig eller privat regi. Personalen måste kunna slå larm om brister på järnvägen utan att behöva riska eller vara rädd för repressalier. Öppenhet förebygger olyckor och motverkar missförhållanden. Meddelarfriheten är avgörande för att säkerheten ska fungera och måste skrivas in i alla kontrakt som tecknas med privata aktörer.

Trygga anställningarna

Behåll personal då privat verksamhet tas över av staten. Samtliga anställda som berörs när övergångar sker ska erbjudas anställning hos myndigheten, enligt lagen om anställningsskydd. Detta är viktigt inte minst för att verksamheten inte ska gå miste om värdefull kompetens och kunskap.

Skapa en egen myndighet för järnvägen

Skapa på sikt en egen järnvägsmyndighet som enbart ägnar sig åt järnvägsfrågor. Idag sköts både väg och järnväg av en och samma myndighet, trots att det handlar om vitt skilda trafikslag. Genom att samla kunnandet i skilda myndigheter ges bättre förutsättningar till planering. Dessutom blir det enklare att följa satsningar som görs och att utkräva ansvar.