Sekos yttrande över rapporten ”Krav på full sysselsättning i upphandlingar”

Posted · Add Comment

Seko har beretts tillfälle att yttra sig över rapporten.

  • Seko välkomnar regeringens initiativ att ge Trafikverket uppdraget att ställa krav på sysselsättning i verkets upphandlingar.
  • Seko anser att risken för undanträngningseffekter finns på längre sikt.
  • Seko anser att verkets förslag av tätheten på varje kontrakt är väl avvägd.
  • Seko anser att man tolkat uppdraget lite väl snävt med avseende på var i verksamheten dessa upphandlingar kan bli aktuella.
  • Seko anser att det behövs strategier för uppföljning.
  • Seko vill betona vikten av att arbetet sker i dialog med berörd facklig organisation.

Synpunkter på rapporten
Seko välkomnade regeringens beslut att ge Trafikverket i uppdrag att arbeta för ökad sysselsättning i synnerhet för personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Sverige har fortfarande en väldigt hög arbetslöshet, särskilt allvarlig är situationen för långtidsarbetslösa och ungdomar som har svårt att få fotfäste.

Vi anser det också positivt att regeringen nu ser vårt offentliga upphandlingsverktyg som en viktig faktor för att också tillgodose andra värden än enbart lägsta pris. Varje år upphandlas för drygt 600 miljarder kronor. Dessa medel kan och bör användas för att stimulera och utveckla vår svenska arbetsmarknadsmodell och även kunna användas i det syfte som regeringen avser i detta fall. Den nya Upphandlingsmyndigheten är nu på plats som ska kan ge enskilda myndigheter ett upphandlingsstöd framöver, vilket vi välkomnar. Under våren ska förhoppningsvis ett regelverk finnas på plats hos myndigheten som kan ge stöd för en upphandling som understödjer såväl sociala mål som arbetsrättsliga villkor.

Trafikverket ska i sina upphandlingar ställa krav om att den vinnande leverantören anställer en viss del långtidsarbetslösa. Vi är positiva till utredningsförslaget. Svagheten är bristen på strategier hur man följer upp arbetet. Uppföljningen av dessa beställarkrav är avgörande. Finns det en möjlighet att undandra sig kravet skaffar man sig en konkurrensfördel. Här måste man vara noga.

Utgångspunkten för regeringen är egentligen ganska självklar. Vi har hög arbetslöshet och samtidigt stora behov av underhåll av våra järnvägar. Vi behöver fler sysselsatta av Trafikverket. Det kan och ska ske genom reguljära anställningar, men detta kan utgöra ett komplement.

Det är klart att detta kräver en förändring av verkets arbetssätt. Det är klart att det finns en risk för undanträngningseffekter på längre sikt men dessa kan minska genom ett nära samarbete med berörd facklig organisation.

Åldersstrukturen i branschen är sådan att det kommer att krävas betydande rekrytering i framtiden. Vi vill peka på att man tolkat uppdraget snävt. Det kan inte bara vara upphandlingar inom bygg och anläggning som kan komma i fråga. Det borde anses svårare att engagera långtidsarbetslösa inom dessa områden som ofta handlar om farliga miljöer med krav på specifika utbildningar i jämförelse med exempelvis kontorsservice.

Detta får inte hastas igenom utan kräver analyser och dialog med berörd facklig organisation.

Vi har ingen uppfattning i frågan om att detta kommer att öka kostnaderna för Trafikverket. Implementeringsplanen är rimlig. Seko tror att det behövs en stark styrning i upphandlingsfasen för att förmå företag att anställa folk som inte kan leverera full arbetskapacitet. Detta för att konkurrensen är hård som kräver och kommer att kräva högpresterande personal. Vi ser idag i vilken liten utsträckning företagen tar emot lärlingar från skolan och under färdigutbildningstiden efter skolan, detta för att man inte hunnit upp i kapacitet. Detta tar några år. Att lägga detta på arbetsmarknadens parter tror vi inte fungerar. Det är beställaren som sitter på möjligheten. Att fortsätta att ställa dessa krav i upphandlingar garanterar konkurrensneutralitet i dessa frågor.

Vi tror att erfarenheterna för verket att arbeta på detta sätt kommer att vara goda. Förhoppningsvis kommer fler arbetsgivare inse att även personer som varit långtidsarbetslösa har mycket att bidra med. Vi kan förhoppningsvis bli av med fördomar och en hel del stigmatisering som kring denna grupp människor. Och i slutändan minskar vi inte bara arbetslösheten utan också kanske blir av med en del lycksökare i branschen som endast arbetar utifrån lägsta pris och inte har intresse av vare sig samarbete med Arbetsförmedlingen, de fackliga organisationerna eller att bidra till en större samhällsnytta.

Regeringen har satt som mål att Sverige ska ha EUs lägsta arbetslöshet år 2020. Detta är regeringens viktigaste mål. Seko delar den prioriteringen. Det är en självklarhet att alla statliga verk ska försöka bidra till detta mål.

Janne Rudén
Förbundsordförande Seko

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *