Seko sågar statlig utredning om järnvägen

Posted · Add Comment

Seko riktar skarp kritik mot de förslag som regeringens utredare lagt fram för den svenska järnvägen. Utredare Gunnar Alexandersson vill minska statens roll och föreslår att privata aktörer fortsatt ska sköta underhållet. Seko uppmanar regeringen att slänga utredningen i soptunnan och istället infria vallöftet om att förstatliga järnvägsunderhållet. 

I mer än två år har Gunnar Alexandersson utrett den svenska järnvägen. Våren 2015 kom ett delbetänkande och i december lämnades slutbetänkande över till infrastrukturminister Anna Johansson (S).

Gunnar Alexandersson tillsattes av alliansregeringen och kritiserades då av Socialdemokraterna för att vara partisk eftersom han tidigare arbetat för järnvägsföretagens branschorganisation.

I valrörelsen lovade Stefan Löfven att förstatliga järnvägsunderhållet, men istället för att infria löftet skickades frågan in i den pågående utredningen som ett tilläggsdirektiv. Nu har alltså Gunnar Alexandersson sagt sitt och han föreslår att järnvägsunderhållet även fortsättningsvis ska sköts av privata aktörer. Trafikverket får hård kritik av utredaren som menar att fler problem skulle skapas om myndigheten fick ett utökat ansvar.

Behöver egen personal
Sekos ordförande Janne Rudén är kritisk till utredningens slutsatser och anser att Trafikverket ska ha ett odelat ansvar för den svenska järnvägen.

– Med egen personal som kan sköta det avhjälpande underhållet skulle Trafikverket kunna planera och utföra åtgärder på ett helt annat sätt. De skulle se vad som behövs och kunna göra det. Idag åtgärdas bara just de problem som har uppstått och som entreprenören fått en beställning på. Upptäcks ett annat problem ska det startas en hel karusell innan det kan åtgärdas, säger han.

Men är det lämpligt att Trafikverket får utökat ansvar om myndigheten fungerar så dåligt som utredningen visar?

– Trafikverket måste naturligtvis rigga sin organisation. I dag har de ingen utförandekompetens, men vi ser att det är nödvändigt att de bygger upp en sådan, säger Janne Rudén.

”Politikerna måste sätta ner foten”

Utredningen föreslår att Trafikverket ska avgöra om det ska ta in externa entreprenörer eller inte, men enligt Seko är frågan allt för politiskt laddad för att avgöras av tjänstemän. Ansvariga politiker måste kunna ställas till svars för den infrastruktur som finansieras genom skattemedel, menar fackförbundet.

– Jag tycker detta är ett korkat förslag från utredaren. Ska tjänstemännen bestämma kommer det alltid vara enklare att upphandla och anlita en entreprenör än att bygga upp en helt ny egen organisation. Här måste politikerna sätta ner foten och säga hur de vill ha det, säger Janne Rudén.

Föreslår minskad statlig kontroll

Delbetänkandet, som tog upp frågan om underhåll, har Seko redan yttra sig om. I remissvaret som lämnades i september lyfts kravet om ett förstatligande, men även ett förslag om att det på sikt bör skapas en egen myndighet för järnvägen. Idag sköts både väg och järnväg av en och samma myndighet, trots att det handlar om vitt skilda trafikslag.

– Prio ett är att arbetet med att rusta upp spåren kommer igång, men ja, vi pläderar också för att dela upp järnväg och väg för att stärka kompetens som gått förlorad. Idag är Trafikverket duktigare på underhåll av väg än av järnväg, säger Janne Rudén.

I slutbetänkandet föreslås ytterligare åtgärder för att minska statens kontroll över järnvägen som att ägandet i SJ, Green Cargo, Infranord och Jernhusen ska ses över. Vad tänker du om det? 
– Utredningen föreslår att bolagen ska säljas ut och att ett helt nytt system ska införas i Sverige. Vår inställning är att svensk järnväg inte är betjänt av fler experiment. Järnvägen ska fungera, vi ska kunna åka på den och transportera gods på den, inte minst för att Sverige ska kunna nå klimatmålen.

I en debatt i SvD i september uppmanade du regeringen att slänga utredningen i soptunnan. Har du fortfarande samma inställning?

– Vi kommer säkert att hitta positiva delar i slutbetänkandet, men som helhet, ja.

Text: Linnea Nilsson

Sekos remissvar i korthet: 


Förstatliga järnvägsunderhållet
Låt Trafikverket sköta underhållet av järnvägen i egen regi. Myndigheten har ett odelat ansvar för den svenska järnvägen och måste därför ha egna resurser att reparera spåren. Seko föreslår att staten succesivt tar över privata underhållskontrakt när de löper ut.

Meddelarfrihet för alla inom järnvägssektorn

Låt alla anställa inom järnvägen omfattas av en meddelarfrihet, oavsett om de arbetar i statlig eller privat regi. Personalen måste kunna slå larm om brister på järnvägen utan att riska repressalier. Meddelarfriheten är avgörande för att säkerheten ska fungera och måste skrivas in i alla kontrakt som tecknas med privata aktörer.

Trygga anställningarna
Behåll personal då privat verksamhet tas över av staten. Samtliga anställda som berörs när övergångar sker ska erbjudas anställning hos myndigheten, enligt lagen om anställningsskydd. Detta är viktigt inte minst för att verksamheten inte ska gå miste om värdefull kompetens och kunskap.

Skapa en egen myndighet för järnvägen
Skapa på sikt en egen järnvägsmyndighet som enbart ägnar sig åt järnvägsfrågor. Idag sköts både väg och järnväg av en och samma myndighet, trots att det handlar om vitt skilda trafikslag. Genom att samla kunnandet i skilda myndigheter ges bättre förutsättningar till planering. Dessutom blir det enklare att följa satsningar som görs och att utkräva ansvar.

Utredningens förslag i korthet:
* Trafikverket bör fortsätta att anlita externa entreprenörer för att sköta underhållet.
* En genomlysning av Trafikverkets ledning och styrning behöver göras.
* Statens ägande i SJ, Green Cargo, Infranord och Jernhusen bör ses över.
* Rollerna måste förtydligas. Trafikverket och Transportstyrelsen äger och kontrollerar infrastruktur, medan trafik och service bör skötas av privata aktörer.
* Konkurrensen på spåren bör ses över i en ny en utredning. Fri konkurrensen bör ersättas med ett system för upphandling där ett företag ansvarar för en viss sträcka ett bestämt antal år.

Comments are closed.